Проект змін до Конституції України


ЗМІНИ ДО КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ

(інформаційний матеріал підготовлено відділом правової роботи та представництва інтересів держави в судах Головного управління юстиції у Хмельницькій області)

 

 

 

 

03 липня 2014 року Верховна Ради України прийняла постанову N 1569-VII  «Про включення до порядку денного четвертої сесії Верховної Ради України сьомого скликання законопроекту про внесення змін до Конституції України». Із законопроектом про внесення змін до Конституції України та порівняльною таблицею можна ознайомитися на веб-сайті Верховної Ради України http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=51513

 

Згідно зазначеного законопроекту змін зазнають норми Конституції України, що стосуються діяльності  Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України. Однак найбільше,  зміни стосуються організації та повноважень місцевого самоврядування в Україні.

 

 

Зміни, що стосуються діяльності Верховної Ради України

 

Так, замість коаліції депутатських фракцій у парламенті передбачено формування парламентської коаліції  на основі узгодження політичних позицій. До складу парламентської коаліції входитиме більшість народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України.

З тексту Конституції пропонується виключити норму про те, щоневходження народного депутата України, обраного від політичної партії (виборчого блоку політичних партій), до складу депутатської фракції цієї політичної партії (виборчого блоку політичних партій) або виходу народного депутата України із складу такої фракції є підставою для припинення його  повноважень достроково на підставі закону за рішенням вищого керівного органу відповідної політичної партії (виборчого блоку політичних партій) з дня прийняття такого рішення.

Парламентська коаліція у Верховній Раді України відповідно до Конституції України вноситиме пропозиції Президенту України щодо кандидатури Прем'єр-міністра України, а також відповідно до Конституції України вноситиме пропозиції Прем'єр-міністру України щодо кандидатур до складу Кабінету Міністрів України.

Парламентська коаліція у Верховній Раді України формуватиметься протягом тридцяти днів з дня відкриття першого засідання Верховної Ради України, що проводиться після чергових або позачергових виборів Верховної Ради України, або протягом тридцяти днів з дня припинення діяльності парламентської коаліції у Верховній Раді України.

Норми законопроекту гарантують діяльність у Верховній Раді України парламентської опозиції.

 

 

Зміни, що стосуються діяльності Президента України

 

Законопроектом надано право Президенту України достроково припиняти повноваження Верховної Ради Автономної Республіки Крим чи  органу місцевого самоврядування у випадках, визначених Конституцією:

( якщо висновком Конституційного Суду України встановлене порушення рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим чиоргану місцевого самоврядування Конституції України).

Основні зміни щодо повноважень Президента України стосуються кадрових призначень.

Так, Президент України:

вносить за пропозицією парламентської коаліції у Верховній Раді України подання про призначення Верховною Радою України Прем'єр-міністра України в строк не пізніше ніж на п'ятнадцятий день після одержання такої пропозиції;

погоджує подання Прем'єр-міністра України про призначення Верховною Радою України Міністра оборони України, Міністра закордонних справ України (у чинній Конституції - Президент вносить подання про призначення зазначених посадових осіб);

призначає на посади та звільняє з посад Голову Антимонопольного комітету України (згідно чинної Конституції- призначається  Верховною Радою за поданням Прем'єр-міністра України); голів і членів національних комісій, що здійснюють державне регулювання природних монополій, у сферах зв'язку та інформатизації, ринків цінних паперів і фінансових послуг;

призначає на посади та звільняє з посад представників Президента України в регіонах та районах;

призначає на посаду за згодою Верховної Ради України та звільняє з посади Генерального прокурора України(чинна Конституція передбачає згоду Верховної Ради і при призначенні, і при звільненні Генерального прокурора);

вносить подання про призначення на посаду та звільнення з посади Верховною Радою України Голови Національного банку України(у чинній Конституції зазначене повноваження відсутнє у статті 106, що визначає повноваження Президента, а випливає з підпункту 18 частини першої статті 85, яка визначає повноваження Верховної Ради);

 призначає на посаду за згодою Верховної Ради України та звільняє з посади Голову Служби безпеки України(у чинній Конституції - Президент вносить подання про призначення зазначеної посадової особи);

призначає на посаду та звільняє з посади Голову Служби зовнішньої розвідки України;

призначає на посаду за згодою Верховної Ради України та звільняє з посади Голову Державного бюро розслідувань.

 

 

Зміни щодо організації адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування

 

На зміну проголошеного у статті 132 Конституції принципу поєднання централізації і децентралізації у здійсненні державної влади визначається принцип децентралізації у здійсненні державної влади.

Суб’єктами адміністративно-територіального устрою країни замість областей, районів, міст, селищ і  сіл мають стати лише три одиниці – регіони, райони, громади.

Термін «регіони» має замінити собою «області». Кількість та назви регіонів залишаються незмінними і відповідають кількості та назвам областей.

Регіонами вважаються також Автономна Республіка Крим, міста Київ та Севастополь.

Запропонованими змінами передбачається повна ліквідація місцевих державних адміністрацій. Відповідно, не буде  посад голів місцевих державних адміністрацій, які сьогодні призначаються та звільняються з посад Президентом, за поданням Кабінету Міністрів. Натомість має з’явитися новий інститут – представники Президента України, які призначатимуться та звільнятимуться Президентом  у регіонах та районах.

Змінами визначено такі повноваження  представників Президента України на відповідній території:

1) здійснюють нагляд за відповідністю Конституції та законам України актів органів місцевого самоврядування та територіальних органів центральних органів виконавчої влади;

2) координують взаємодію територіальних органів центральних органів виконавчої влади;

3) спрямовують та організовують діяльність усіх територіальних органів центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в умовах надзвичайного або воєнного стану;

4) здійснюють інші повноваження, визначені Конституцією та законами України.

Представники Президента України при здійсненні своїх повноважень відповідальні перед Президентом України, підзвітні та підконтрольні йому.

Рішення представників Президента України, що суперечать Конституції та законам України, іншим актам законодавства України, скасовуються Президентом України.

Особливості організації та діяльності представників Президента України в регіонах і районах мають визначатися законом.

Запропонованими змінами також передбачено, що за поданням представника Президента України у відповідному регіоні Президент України зупиняєдію рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим чи органу місцевого самоврядування з мотивів його невідповідності Конституції України з одночасним зверненням до Конституційного Суду України щодо його конституційності.

Місцеве самоврядування визначатиметься як  право і спроможність жителів громад у межах Конституції і законів України самостійно вирішувати питання місцевого значення в інтересах місцевого населення як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування (чинна редакція визначає місцеве самоврядування  якправо територіальної громади – жителів села чи добровільного об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища та міста – самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України).

Органами місцевого самоврядування громади визнаються  голова громади – сільський, селищний, міський голова; рада громади – сільська, селищна, міська рада; виконавчий орган ради.

Органами місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси громад району та області, є відповідно районна, обласна рада та їх виконавчі органи. Районна та обласна ради матимуть виконавчі органи, склад яких формуватиметься за поданням голови ради.

Статус сільських, селищних, міських голів, депутатів місцевих рад та їхні повноваження, порядок утворення, реорганізації та ліквідації виконавчих органів місцевих рад, їхні повноваження визначатимуться законом.

Розмежування повноважень у системі органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів різних рівнів здійснюватиметься за принципом субсидіарності.

Принцип субсидіарностіозначає, що розподіл повноважень між органами місцевого самоврядування різного територіального рівня повинен здійснюватися так, щоб, з одного боку, максимально наблизити процес прийняття рішень до громадянина, а з другого - цей рівень має володіти відповідними організаційними, матеріальними та фінансовими ресурсами, щоб забезпечити обсяг і якість соціальних послуг, які надаються населенню відповідно до загальнодержавних стандартів. Муніципальні функції, зазначається в Європейській хартії місцевого самоврядування, як правило, здійснюються, переважно, тими властями, які мають найтісніший контакт з громадянином. Наділяючи тією чи іншою функцією інший орган, необхідно враховувати обсяг і характер завдань, а також вимоги досягнення ефективності та економії" (ч. 3 ст. 4).

Окремі зміни стосуються визначення матеріальної і фінансової основи місцевого самоврядування, якими крім  землі, природних ресурсів, що є у власності сільських, селищних, міських громад, а також об'єктів, що є у власностірайонних і обласних рад, рухомого і нерухомого майна, надходжень місцевих бюджетів, у тому числі місцевих податків і зборів, буде і  частина загальнодержавних податків.