ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ ПЕРЕВІРКИ наявності в осіб, які претендують на заняття посад, пов"язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, корпоративних прав


ПОРЯДОК проведення спеціальної перевірки наявності в осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, корпоративних прав

       Постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 171 затверджено Порядок проведення спеціальної перевірки стосовно, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком.
    Посадами, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, є:
-         посади Президента України, Прем’єр-міністра України, члена Кабінету Міністрів України, першого заступника або заступника міністра, члена Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Антимонопольного комітету України, Голови Державного комітету телебачення і радіомовлення України, Голови Фонду державного майна України, його першого заступника або заступника, члена Центральної виборчої комісії, народного депутата України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Директора Національного антикорупційного бюро України, Генерального прокурора України, його першого заступника та заступника, Голови Національного банку України, його першого заступника та заступника, члена Ради Національного банку України, Секретаря Ради національної безпеки і оборони України, його першого заступника та заступника, Постійного Представника Президента України в Автономній Республіці Крим, його першого заступника та заступника, радника або помічника Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України;
-         посади, які належать до посад державної служби категорії “А” або “Б”;
-     посади, які частиною першою статті 14 Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування” віднесені до першої - третьої категорій;
-         посади суддів, прокурорів і слідчих;
-         посади, що підлягають заміщенню вищим офіцерським складом військовослужбовців;
-         посади керівників, заступників керівників державних органів, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, їх апаратів та самостійних структурних підрозділів;
-         посади керівників, заступників керівників органів влади Автономної Республіки Крим, державних органів, юрисдикція яких поширюється на територію однієї або кількох областей, мм. Києва або Севастополя;
-         посади керівників державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міст республіканського в Автономній Республіці Крим або обласного значення, районів у місті, міст районного значення.
           Перелік посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків  затверджений рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції 17.06.2016 № 2 (зі змінами).
Спеціальна перевірка не проводиться щодо:
-         кандидатів на пост Президента України,  кандидатів  у  народні  депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та на посади сільських, селищних, міських голів;
-     громадян, які призиваються на військову службу за призовом осіб офіцерського складу та військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або залучаються до виконання обов’язків за посадами, передбаченими штатами воєнного часу;
-     претендентів, які перебувають на посадах у державних органах, органах влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування та призначаються в порядку переведення чи просування по службі на посади в межах того ж органу або призначаються в порядку переведення на посади в інших державних органах, органах влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування;
-    претендентів, які перебувають на посадах у державних органах, органах влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування, що припиняються, та призначаються в порядку переведення на роботу до інших органів, до яких переходять повноваження та функції органів, що припиняються;
-     осіб під час розгляду питання про включення їх до списку народних засідателів або присяжних.
  Організація проведення спеціальної перевірки покладається на керівника (заступника керівника) державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування або їх апарату, на зайняття посади в якому претендує особа, крім випадків, передбачених вищезазначеним Порядком.
   Механізм проведення Міністерством юстиції України та територіальними органами Міністерства юстиції України спеціальної перевірки наявності в осіб корпоративних прав визначений Порядоком проведення спеціальної перевірки наявності в осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, корпоративних прав, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 23.03.2012 № 448/5.
    Проведення перевірки здійснюється на підставі запиту відповідного державного органу чи органу місцевого самоврядування, до якого додаються копії:
-         письмової згоди кандидата на проведення спеціальної перевірки;
-         автобіографії;
-         паспорта.
   Перевірка здійснюється шляхом пошуку відомостей про корпоративні права осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - Єдиний державний реєстр).
  Пошук відомостей про корпоративні права осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, здійснюється за прізвищем, ім’ям та по батькові засновника (учасника) юридичної особи та/або реєстраційним номером облікової картки платника податків (серією та номером паспорта - для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта).
     Інформація про результати перевірки формується за допомогою Єдиного державного реєстру та підписується:
- керівником структурного підрозділу Міністерства юстиції України, що проводив спеціальну перевірку, а в разі його відсутності - особою, яка виконує його обов'язки, або заступником керівника цього підрозділу відповідно до розподілу функціональних обов'язків - щодо перевірки, проведеної Міністерством юстиції України;
- начальниками територіальних органів Міністерства юстиції України, а у разі їх відсутності - особами, які виконують їх обов’язки, або заступниками начальників відповідно до розподілу функціональних обов’язків - щодо перевірки, проведеної територіальними органами Міністерства юстиції України.
  Формування інформації про результати перевірки за допомогою Єдиного державного реєстру здійснюється відповідальними особами Міністерства юстиції України та територіальними органами Міністерства юстиції України, які визначаються відповідним наказом.
   В інформації про результати перевірки зазначаються:
-         дата та номер запиту, на підставі якого надано інформацію;
-         найменування державного органу чи органу місцевого самоврядування, на запит якого надається інформація;
-         критерії, за якими здійснювався пошук відомостей в Єдиному державному реєстрі;
-      запис про наявність або відсутність   в   Єдиному   державному   реєстрі відомостей про перебування особи, яка претендує на зайняття посади, пов’язаної із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, у складі засновників (учасників) юридичних осіб, визначених у Переліку організаційно-правових форм господарювання, щодо яких здійснюється спеціальна перевірка наявності в осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, корпоративних прав (із зазначенням найменування, ідентифікаційного коду, місцезнаходження юридичної особи, інформації про здійснення зв’язку з юридичною особою);
-         дата та час формування інформації;
-         посада, прізвище та ініціали особи, яка підписує інформацію;
-         прізвище та ініціали особи, яка сформувала інформацію.
  Інформація про результати перевірки подається відповідному органу, який надіслав запит, не пізніше семи днів із дати надходження запиту.
  Інформація про результати перевірки та документи щодо її проведення є конфіденційними, якщо вони не містять відомостей, що становлять державну таємницю. Такі документи зберігаються в порядку, встановленому законодавством.