Інструкція про особливості здійснення судово-експертної діяльності атестованими судовими експертами, що не працюють у державних спеціалізованих експертних установах


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
12.12.2011 N 3505/5

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
12 грудня 2011 р. за N 1431/20169

 

 

 

 

ІНСТРУКЦІЯ
про особливості здійснення судово-експертної діяльності атестованими судовими експертами, що не працюють у державних спеціалізованих експертних установах
 
I. Загальні положення
1.1. Ця Інструкція визначає особливості здійснення судово-експертної діяльності атестованими судовими експертами, що не працюють у державних спеціалізованих експертних установах (далі - судовий експерт), а також порядок здійснення контролю за дотриманням цими експертами вимог нормативно-правових актів, що регулюють питання судово-експертної діяльності.
1.2. Права, обов'язки та відповідальність судових експертів, організація проведення експертиз та оформлення їх результатів визначаються Законом України "Про судову експертизу", Кримінально-процесуальним кодексом України, Цивільним процесуальним кодексом України, Господарським процесуальним кодексом України, Кодексом адміністративного судочинства України, Кодексом України про адміністративні правопорушення, Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичними рекомендаціями з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженими наказом Міністерства юстиції України від 08.10.98 N 53/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 03.11.98 за N 705/3145 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 30.12.2004 N 144/5), а також іншими нормативно-правовими актами з питань судової експертизи та цією Інструкцією.
1.3. Ця Інструкція поширюється на всіх судових експертів, що не працюють у державних спеціалізованих експертних установах та внесені до державного Реєстру атестованих судових експертів.
1.4. Судовий експерт здійснює свою діяльність з певного виду експертної спеціальності на підставі свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта, виданого Міністерством юстиції України відповідно до Положення про експертно-кваліфікаційні комісії та атестацію судових експертів, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 09.08.2005 N 86/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.08.2005 за N 882/11162 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 07.11.2007 N 1054/5).
 
II. Права й обов'язки судового експерта
2.1. Судовий експерт має право:
ознайомлюватися з матеріалами справи, що стосуються предмета судової експертизи, і подавати клопотання про надання додаткових матеріалів;
вказувати у висновку експерта на виявлені під час проведення судової експертизи факти, які мають значення для справи і з приводу яких йому не були поставлені питання;
викладати в письмовій або усній формі відповіді на питання, які ставляться йому під час допиту;
з дозволу особи або органу, яка (який) призначила(в) судову експертизу, проводити окремі дослідження в присутності підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, чи сторін у цивільних, господарських та адміністративних справах у випадках, передбачених законодавством;
з дозволу особи або органу, яка (який) призначила(в) судову експертизу, бути присутнім під час проведення слідчих чи судових дій та ставити питання, що стосуються предмета чи об'єкта експертизи;
подавати скарги на дії особи, у провадженні якої перебуває справа, якщо ці дії порушують права судового експерта;
одержувати винагороду за проведення судової експертизи;
проводити на договірних засадах експертні дослідження з питань, що становлять інтерес для юридичних і фізичних осіб, з урахуванням обмежень, передбачених законом.
2.2. Судовий експерт зобов'язаний:
провести повне дослідження і надати обґрунтований та об'єктивний письмовий висновок;
на вимогу органу дізнання, слідчого, прокурора, судді, суду дати роз'яснення щодо даного ним висновку;
заявляти самовідвід за наявності передбачених законодавством підстав, які виключають його участь у справі;
повідомляти в письмовій формі особу або орган, яка (який) призначила(в) експертизу, про неможливість її проведення, якщо поставлене питання виходить за межі компетенції експерта або якщо надані йому матеріали недостатні для вирішення поставленого питання, а витребувані додаткові матеріали не були отримані.
За наданий висновок судовий експерт несе особисту відповідальність згідно з чинним законодавством.
2.3. Судовому експерту, залученому до проведення судової експертизи, забороняється:
самостійно збирати матеріали, які підлягають дослідженню, а також вибирати вихідні дані для проведення експертизи, якщо вони відображені в наданих йому матеріалах неоднозначно;
вступати в контакти, не передбачені порядком проведення експертизи, з особами, які прямо чи опосередковано зацікавлені в результатах експертизи;
розголошувати без дозволу прокурора, слідчого, особи, яка провадить дізнання, та суду дані, що стали йому відомі під час проведення експертизи, та повідомляти її результати будь-кому, крім органу (особи), що призначив(ла) експертизу;
зберігати матеріали справ та об'єкти експертних досліджень поза службовим приміщенням.
2.4. Інші права та обов'язки судового експерта передбачаються чинним законодавством.
 
III. Особливі умови і правила здійснення судово-експертної діяльності
3.1. Обов'язковою умовою здійснення судово-експертної діяльності судовими експертами, що не працюють у державних спеціалізованих установах, є наявність свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта, виданого Мін'юстом на підставі рішення Центральної експертно-кваліфікаційної комісії при Мін'юсті, яким надається право на проведення конкретних видів експертиз.
3.2. Судовий експерт відповідно до статті 4 Закону України "Про судову експертизу", статті 199 Кримінально-процесуального кодексу України, статті 53 Цивільного процесуального кодексу України та статті 66 Кодексу адміністративного судочинства України повинен мати відповідні умови для зберігання доказів та проведення експертних досліджень.
3.3. Судовий експерт при виконанні процесуальних дій повинен мати при собі і пред'являти на вимогу відповідних посадових осіб свідоцтво про присвоєння йому кваліфікації судового експерта.
3.4. У письмових висновках експерта, крім даних, передбачених чинним законодавством, обов'язково зазначаються номер, дата видачі і строк дії свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта.
3.5. Судовий експерт може здійснювати судово-експертну діяльність тільки з тих видів судових експертиз і експертних спеціальностей, які зазначені у свідоцтві про присвоєння кваліфікації судового експерта.
3.6. У разі закінчення терміну дії свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта експерт втрачає право на проведення судових експертиз до підтвердження ним кваліфікації судового експерта.
3.7. Кожний експерт зобов'язаний вести Журнал реєстрації судових експертиз та експертних досліджень, у якому реєструються постанови слідчих органів та ухвали суддів (судів) про призначення експертизи, заяви про проведення експертних досліджень, а також клопотання про надання додаткових матеріалів (даних), необхідних для їх проведення.
Форма Журналу реєстрації судових експертиз та експертних досліджень (далі - Журнал) наведена в додатку 1 до цієї Інструкції.
Судовий експерт повинен щороку до 1 лютого, наступного за звітним періодом, надсилати до Мін'юсту України Звіт за рік про кількість виконаних судових експертиз та експертних досліджень за формою, наведеною в додатку 2 до цієї Інструкції.
3.8. У разі виявлення нестачі матеріалів та речових доказів або їх пошкодження судовий експерт письмово повідомляє орган (особу), що призначив(ла) експертизу.
Матеріали та речові докази, що надійшли для проведення експертизи (дослідження), зберігаються у сейфах в умовах, що унеможливлюють їх пошкодження або втрату.
3.9. Залежно від характеру звернення за результатами його виконання відповідно до вимог процесуального законодавства та Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.98 N 53/5, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 03.11.98 за N 705/3145 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 30.12.2004 N 144/5), складаються такі підсумкові документи: "Висновок експерта", "Висновок експертного дослідження", "Повідомлення про неможливість надання висновку", які виготовляються у двох примірниках, один з яких залишається у судового експерта.
Підсумковий документ та додатки до нього (схеми, картограми, фотографії тощо) мають бути підписані та затверджені печаткою виконавця, а в разі здійснення ним судово-експертної діяльності у складі юридичної особи - печаткою юридичної особи.
3.10. Після виконання експертизи (дослідження) підсумковий документ надсилається разом з матеріалами справи та іншими документами, що надійшли за клопотанням експерта, органу (особі), що призначив(ла) експертизу (дослідження).
3.11. Другі примірники підсумкових документів та копії додатків до них зберігаються у судового експерта протягом п'яти років у наглядових провадженнях.
Наглядове провадження повинно містити документи, в яких фіксуються дії, пов'язані з призначенням та проведенням експертиз (досліджень), хід їх проведення, зокрема постанову (ухвалу) про призначення експертизи або заяву про проведення експертного дослідження, копії листів, клопотань до замовника, другі примірники підсумкових документів тощо.
 
IV. Контроль за дотриманням судовими експертами нормативно-правових актів з питань судово-експертної діяльності
4.1. Метою контролю за діяльністю судових експертів є перевірка дотримання ними вимог нормативно-правових актів з питань судово-експертної діяльності (далі - перевірка).
4.2. Контроль за дотриманням судовими експертами вимог нормативно-правових актів з питань судово-експертної діяльності здійснюється Міністерством юстиції України та його територіальними органами (головними управліннями юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі (далі - головні управління юстиції) або за їх дорученням районними, районними у містах, міськими (міст обласного значення), міськрайонними, міжрайонними управліннями юстиції) із залученням спеціалістів науково-дослідних установ судових експертиз Мін'юсту України шляхом проведення перевірок.
4.3. Перевірка судових експертів може бути плановою, яка здійснюється не частіше одного разу на три роки, як правило, за один рік до закінчення терміну дії свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта, та позаплановою, яка проводиться на підставі доручення Міністерства юстиції України.
4.4. Підставою для проведення планової перевірки судових експертів є графік проведення такої перевірки.
4.5. Графік проведення планових перевірок діяльності атестованих судових експертів, що не працюють у державних спеціалізованих експертних установах, на рік складається за погодженням з керівником науково-дослідної установи судових експертиз Мін'юсту України (відповідно до зон регіонального обслуговування) та затверджується начальником відповідного головного управління юстиції за формою, наведеною у додатку 3 до цієї Інструкції.
Зони регіонального обслуговування науково-дослідних установ судових експертиз Мін'юсту України наведені у додатку 4 до цієї Інструкції.
Графік планових перевірок судових експертів складається у трьох примірниках, один з яких залишається в головному управлінні юстиції, другий - у науково-дослідній установі судових експертиз Мін'юсту України, третій надсилається до Міністерства юстиції України.
4.6. Про заплановану перевірку судовий експерт має бути попереджений за 10 календарних днів до початку її проведення.
Термін проведення перевірки (з урахуванням терміну рецензування висновків) становить не більше 30 календарних днів.
Якщо експерт працює у складі юридичної особи, у разі надходження повідомлення про проведення перевірки на адресу юридичної особи її керівник невідкладно доводить до відома судового експерта дату проведення перевірки.
4.7. Підставою для проведення позапланової перевірки є доручення Міністерства юстиції щодо перевірки фактів порушення судовими експертами вимог чинного законодавства з питань судово-експертної діяльності.
Позапланова перевірка може бути проведена без попередження судового експерта, діяльність якого буде перевірятися.
У разі якщо необхідність у проведенні позапланової перевірки виникла не пізніше ніж через 1,5 року після проведення планової перевірки, така перевірка проводиться лише в межах питань, зазначених у дорученні Міністерства юстиції України.
4.8. Під час проведення перевірки встановлюються:
а) наявність матеріально-технічної бази (приміщення, сейфів, інструментального оснащення, спеціального обладнання, методичної літератури: довідників, посібників, типових нормативів тощо);
б) відповідність терміну дії свідоцтва про присвоєння кваліфікації терміну здійснення судово-експертної діяльності;
в) наявність Журналу;
г) наявність других примірників висновків проведених судових експертиз та експертних досліджень у наглядових провадженнях і відповідність їх реєстрації у Журналі;
ґ) відповідність видів експертиз, проведених судовими експертами, експертним спеціальностям, зазначеним у свідоцтві про присвоєння кваліфікації судового експерта;
д) відповідність висновків вимогам нормативно-правових актів щодо їх складання і оформлення та правильність застосування методів дослідження.
4.9. Перевірка відповідності висновків вимогам нормативно-правових актів та правильності застосування методів дослідження здійснюється шляхом рецензування висновків фахівцями науково-дослідних установ судових експертиз Мін'юсту.
Термін проведення рецензування висновків не повинен перевищувати 14 календарних днів.
Копії висновків для рецензування відбираються за період з моменту присвоєння (останнього підтвердження) кваліфікації судового експерта у кількості від 3 до 6 примірників (залежно від наявних експертних спеціальностей та стажу роботи експерта).
На рецензування надаються оригінали або копії других примірників висновків, що знаходяться в наглядових провадженнях, які після рецензування повертаються експертові.
4.10. Якщо експерт працює на підставі договору з державною спеціалізованою установою, перевірка висновків, виконаних за її дорученням, здійснюється керівництвом (посадовими особами) цієї установи.
Договір про співпрацю експерта з державною спеціалізованою установою обов'язково надається особам, що здійснюють перевірку, про що зазначається в акті перевірки.
У цьому випадку перевірці підлягають організація діяльності експерта та висновки експерта (експертних досліджень), виконані ним поза межами державної спеціалізованої установи.
4.11. Під час зазначених перевірок особи, які перевіряють, мають право вимагати пояснення у судових експертів з приводу їх діяльності.
4.12. За результатами перевірки складається акт у трьох примірниках, що підписується особами, які брали участь у перевірці, а також судовим експертом. Один примірник акта залишається у судового експерта, другий - у головному управлінні юстиції, третій протягом 10 календарних днів з дати підписання надсилається до Мін'юсту України та приєднується до матеріалів особової справи судового експерта.
У разі ухилення експерта від проведення перевірки або створення будь-яких перешкод у її проведенні особами, що здійснюють перевірку, складається відповідний акт та направляється до Мін'юсту України.
4.13. У разі виявлення недоліків організаційного характеру головне управління юстиції вказує на це судовому експерту та надає строк для їх усунення.
Строк, який надається судовому експерту для усунення виявлених під час перевірки недоліків, визначається у кожному випадку окремо, але не більше одного місяця з дня складання акта.
Після закінчення строку, установленого для усунення виявлених недоліків організаційного характеру, судовий експерт зобов'язаний письмово повідомити про заходи, які були вжиті ним для усунення цих недоліків, або надати письмові пояснення щодо неможливості їх усунення.
Головне управління юстиції може провести повторну перевірку щодо усунених судовим експертом недоліків.
4.14. При виявленні недоліків методичного характеру або порушень нормативно-правових актів з питань судово-експертної діяльності Мін'юст України направляє судовому експерту повідомлення про необхідність усунення недоліків або відповідно до статті 14 Закону України "Про судову експертизу" виносить на розгляд Центральної експертно-кваліфікаційної комісії при Міністерстві юстиції України питання про притягнення його до дисциплінарної відповідальності у порядку, передбаченому Положенням про експертно-кваліфікаційні комісії та атестацію судових експертів, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 09.08.2005 N 86/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11.08.2005 за N 882/11162 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 07.11.2007 N 1054/5).
4.15. Ухилення судового експерта від проведення перевірки та створення будь-яких перешкод у її проведенні є підставою для порушення питання про притягнення його до дисциплінарної відповідальності.
4.16. Судовий експерт на підставах і в порядку, передбачених законодавством, може бути притягнутий до матеріальної, адміністративної чи кримінальної відповідальності.
 
НачальникУправління
експертногозабезпечення правосуддя
Л. М. Головченко

 

 

Додаток 1
до Інструкції про особливості здійснення судово-експертної діяльності атестованими судовими експертами, що не працюють у державних спеціалізованих експертних установах

 

 

                                                                                           

ЖУРНАЛ
реєстрації судових експертиз та експертних досліджень

____________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові судового експерта)

N з/п

N судової експертизи (дослідження)

Дата надходження постанови, ухвали про призначення експертизи або заяви про проведення експертного дослідження

Назва документа (постанови, ухвали, заяви), його дата, номер, орган або особа, що призначив(ла) експертизу (дослідження)

N справи із зазначенням виду судочинства та П. І. Б. обвинуваченого (сторін у справі)

Дата заявленого клопотання та його виконання

Дата виконання експертизи (дослідження)

Додатки (схеми, фото тощо), кількість

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

Додаток 2
до Інструкції про особливості здійснення судово-експертної діяльності атестованими судовими експертами, що не працюють у державних спеціалізованих експертних установах

 

 

 

Звіт за ______ рік
про кількість виконаних судових експертиз та експертних досліджень

__________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

__________________________________________________________________
(експертна спеціальність, за якою атестований судовий експерт)

__________________________________________________________________
(N та термін дії свідоцтва)

__________________________________________________________________
(область, місто)

Загальна кількість виконаних судових експертиз

Загальна кількість виконаних експертних досліджень

Кількість судових експертиз, виконаних у кримінальних справах

Кількість судових експертиз, виконаних у цивільних, господарських, адміністративних справах та справах про адміністративні правопорушення

Кількість судових експертиз та експертних досліджень, виконаних на замовлення правоохоронних органів (МВС, прокуратури, органів державної податкової служби)

Кількість судових експертиз та експертних досліджень, виконаних на замовлення ДВС

Кількість повідомлень про неможливість надання висновку

1

2

3

4

5

6

7

 

 

"___" ____________ 20__ року

____________
(підпис)

 

  

Додаток 3
до Інструкції про особливості здійснення судово-експертної діяльності атестованими судовими експертами, що не працюють у державних спеціалізованих експертних установах

 

 

ПОГОДЖУЮ
 
 
 
ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор ____________ науково-дослідного
інституту судових експертиз
Начальник Головного
управління юстиції ____________
(підпис) П. І. Б.
(підпис) П. І. Б.
Дата
Дата
М. П.
М. П.

 

Графік
проведення планових перевірок діяльності атестованих судових експертів, що не працюють у державних спеціалізованих експертних установах,
на _____ рік

N з/п

Прізвище, ім'я, по батькові судового експерта, діяльність якого перевіряється

Номер свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта та строк його дії

Експертна спеціальність

Адреса, номер телефону

Термін проведення перевірки

Відповідальний за проведення перевірки

Відмітка про виконання

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Відповідальний
за напрям роботи

____________
(підпис)

________________________
П. І. Б.

 

 

Додаток 4
до Інструкції про особливості здійснення судово-експертної діяльності атестованими судовими експертами, що не працюють у державних спеціалізованих експертних установах

 

 

 

Зони регіонального обслуговування
науково-дослідних установ судових експертиз Мін'юсту України

1. Дніпропетровський науково-дослідний інститут судових експертиз -
Дніпропетровська, Запорізька області.
2. Донецький науково-дослідний інститут судових експертиз -
Донецька і Луганська області.
3. Київський науково-дослідний інститут судових експертиз -
м. Київ, Вінницька, Житомирська, Київська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська області.
4. Кримський науково-дослідний інститут судових експертиз -
Автономна Республіка Крим.
5. Львівський науково-дослідний інститут судових експертиз -
Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Чернівецька області.
6. Одеський науково-дослідний інститут судових експертиз -
Кіровоградська, Миколаївська, Одеська, Херсонська області.
7. Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз -
Полтавська, Сумська, Харківська області, м. Севастополь.
8. Науково-дослідний центр судової експертизи з питань інтелектуальної власності -
зона обслуговування поширюється на всі регіони.