Інформація для громадян

Запитуєте - відповідаємо!

Запитуєте - відповідаємо!
    До Центрально-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Хмельницький) звернувся громадянин за роз'ясненням щодо процедури державної реєстрації друкованих засобів масової інформації (інформація станом на 18.11.2020 року)
 
   Відповідь. Під друкованими засобами масової інформації (пресою) в Україні розуміються періодичні і такі, що продовжуються, видання, які виходять під постійною назвою, з періодичністю один і більше номерів (випусків) протягом року на підставі свідоцтва про державну реєстрацію. Державній реєстрації підлягають усі друковані засоби масової інформації, що видаються на території України, незалежно від сфери розповсюдження, тиражу і способу їх виготовлення. Державна реєстрація (перереєстрація) друкованих засобів масової інформації місцевої сфери розповсюдження здійснюється територіальними органами Міністерства юстиції України.
 
ПРАВО НА ЗАСНУВАННЯ ДРУКОВАНИХ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ НАЛЕЖИТЬ:
- громадянам України, громадянам інших держав та особам без громадянства, не обмеженим у цивільній правоздатності та цивільній дієздатності;
- юридичним особам України та інших держав;
- трудовим колективам підприємств, установ і організацій на підставі відповідного рішення загальних зборів (конференції).
Органи державної влади, інші державні органи та органи місцевого самоврядування не можуть виступати засновниками (співзасновниками) друкованих засобів масової інформації, крім випадків, передбачених законом.
Особа, яка заснувала друкований засіб масової інформації, є його засновником.
Особи, які об’єдналися з метою спільного заснування видання, вважаються його співзасновниками.
 
ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ПОДАЮТЬСЯ ДЛЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ
Для фізичної особи:
- заява про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації місцевої сфери розповсюдження (вимоги щодо змісту - заяви про державну реєстрацію визначені статтею 12 Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні») (далі – Закон);
- копія паспорта (сторінок, що містять інформацію про громадянство та реєстрацію місця проживання фізичної особи).
 
Для юридичної особи:
- заява про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації місцевої сфери розповсюдження (вимоги щодо змісту - заяви про державну реєстрацію визначені статтею 12 Закону);
- засвідчені печаткою юридичної особи та підписом її керівника копії статуту (положення), чинні на момент подачі;
- протокол або витяг з протоколу рішення загальних зборів (конференції) у разі заснування друкованого засобу масової інформації трудовим колективом згідно з вимогами статті 8 Закону;
- установчий договір між співзасновниками друкованого засобу масової інформації (засвідчений нотаріально, якщо одна із сторін – фізична особа);
- довіреність, доручення (якщо заяву та/чи установчий договір, угоду між засновником і правонаступником підписує особа, якій таке право не надано правовстановлюючими документами).
 
СТРОКИ РОЗГЛЯДУ ЗАЯВИ ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ
Заява розглядається у місячний строк з дня її одержання.
За результатами розгляду заяви приймається одне з таких рішень:
- про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації;
- про відмову в державній реєстрації друкованого засобу масової інформації;
- про зупинення строку розгляду заяви про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації.
 
У разі виявлення відсутності (неточного або неправильного зазначення) в заяві про державну реєстрацію відомостей, які передбачені Законом України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» та Положенням про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації в Україні, реєструючий орган у десятиденний строк письмово повідомляє про це засновника (співзасновників).
 
Відмова в державній реєстрації друкованого ЗМІ можлива виключно з підстав, установлених статтею 15 Закону, а саме:
1) якщо назва друкованого ЗМІ, його програмні цілі (основні принципи) або тематична спрямованість суперечать статтям 3, 4 Закону;
2) якщо реєструючим органом уже раніше видане свідоцтво друкованому ЗМІ з тією самою назвою, за винятком видань, що виходять різними мовами;
3) якщо заяву подано до закінчення року з дня набрання законної сили рішенням про припинення діяльності друкованого ЗМІ;
4) якщо засновником (співзасновниками) порушено вимоги статті 10 Закону.
 
Зупинення строку розгляду заяви про державну реєстрацію допускається реєструючим органом не більше ніж на три місяці, якщо:
1) засновник (співзасновники) не подав(ли) до реєструючого органу всі документи, якими підтверджуються його (їх) цивільна правоздатність та цивільна дієздатність;
2) між співзасновниками не укладено установчого договору, передбаченого статтею 9 Закону;
3) виникли обставини, за яких з незалежних від реєструючого органу причин своєчасне проведення державної реєстрації неможливе (невідповідність поданих документів законодавству України, наявність ухвали суду про заборону розгляду заяви конкретних засновників або конкретного друкованого ЗМІ, якщо внаслідок ухвалення реєструючим органом рішення будуть порушені права і свободи фізичних чи юридичних осіб тощо).
 
Зупинений строк розгляду заяви про державну реєстрацію друкованого ЗМІ поновлюється з дня, коли заявник письмово повідомить реєструючий орган про усунення причин, що перешкоджали державній реєстрації видання.
 
У разі неподання засновником (співзасновниками) протягом трьох місяців письмового повідомлення про усунення причин, що перешкоджали державній реєстрації видання, реєструючий орган залишає заяву без розгляду та письмово повідомляє про це засновника (співзасновників).
 
Після оформлення реєструючим органом рішення про державну реєстрацію та сплати збору за державну реєстрацію заявникові видається свідоцтво встановленого Постановою зразка.
 
 
РОЗМІР РЕЄСТРАЦІЙНОГО ЗБОРУ ЗА ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ
Засновник (співзасновники) сплачує реєстраційний збір протягом одного місяця з дня одержання письмового повідомлення органу реєстрації про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації.
 
Реєстраційний збір справляється у розмірах, установлених Постановою Кабінету Міністрів України від 17.11.1997 № 1287 «Про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації, інформаційних агентств та розміри реєстраційних зборів».
За видачу свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження:
- в межах Автономної Республіки Крим, однієї області, обласного центру або двох і більше сільських районів – 24 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 408,00 грн.
- в межах одного міста, району, окремих населених пунктів, а також підприємств, установ, організацій – 14 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 238,00 грн.;
 
При цьому розмір реєстраційного збору за видачу свідоцтва про державну
реєстрацію друкованого засобу масової інформації для дітей та інвалідів зменшується на 50 відсотків.
Звільняються від сплати реєстраційного збору друковані засоби масової інформації, засновані з благодійною метою і призначені для безплатного розповсюдження.