Додаткові відпустки батькам, які мають дітей


У законодавстві України встановлено шість категорій працівників, які мають право на додаткову відпустку, а саме:
 1. Жінка,  яка  працює  і  має  двох  або  більше дітей віком до
  15  років;
 2. Жінка, що має дитину-інваліда;
 3. Жінка, яка усиновила дитину;
 4. Одинока матір;
 5. Батько, який виховує дитину без матері (у тому числі й у
  разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі);
 6. Особа, яка взяла дитину під опіку.
Перелiченi особи, втрачають право на додаткову відпустку, коли дитина досягла граничного вiку, передбаченого законодавством. Примiром, Законом України. „Про вiдпустки” (стаття 19) визначено вiк дiтей тiльки для такої кaтeгopiї працiвникiв, як „жiнка, яка працює i має двох або бiльше дiтей вiком до 15 рокiв”. Вiк дитини-iнвалiда, всиновленої дитини, дитини пiд опiкою, дитини в одинокої матерi (батька) цим законом не встановлено, тому слiд керуватися iншими нормами законодавства.
Так, вiдповiдно до статтi 1 Закону України „Про охорону дитинства” та статтi 2 3aкoнy України «Про державну допомогу сiм'ям з дiтьми”, дитина — це особа вiком до 18 рокiв (повнолiття), якщо згiдно iз законом, застосовуваним до неї, вона не набуває прав повнолiтньої ранiше.
Отже, одинока мати має право на цю вiдпyстку до досягнення дитиною повнолiття. Вона також не втрачає права на неї в роцi досягнення дитиною граничного вiку для її надання.
Надаючи зазначену вiдпустку особам, якi взяли дитину пiд опiку, слiд мати на увазi, що, згiдно з частиною другою статтi 243 Сiмейного кодексу України, опiка встановлюється над дитиною, яка не досягла 14 рокiв, а пiклування — над дитиною вiком вiд 14 до 18 рокiв. Пiклувальники мають право на таку вiдпустку на пiдставi статтi 186-1 КЗпП.
Додаткова відпустка працівникам, які мають дітей є оплачуваною і надається щорічно тривалістю 10 днів. При цьому святкові та неробочі дні не враховуються (стаття 73 Кодексу законiв про працю України).
За наявності декількох підстав для надання цієї відпустки її
загальна тривалість не може перевищувати 17 календарних днів.
Декілька підстав мають місце в наступних випадках:
 1. Жінка має двох дітей, з яких хоча б один є інвалідом. Однією підставою на додаткову відпустку є наявність двох дітей, другою наявність дитини-інваліда;
 2.  Жінка має двох чи більше здорових дітей і, крім того, дитину-інваліда;
 3. Жінка має двох дітей-інвалідів;
 4. Жінка має усиновлену дитину віком до 18 років і двох своїх дітей віком до 15 років;
 5. Жінка є одинокою матір'ю і при цьому є  має двох або більше дітей віком до 15 років або дитину-інваліда;
 6. Жінка усиновила дитину-інваліда. Вона має право на додаткову відпустку за однією підставою, якою є усиновлення, і за іншою підставою, якою є наявність дитини-інваліда;
 7. Батько без матері виховує двох або більше дітей віком до 15 років. В даному випадку першою підставою є виховання дитини батьком без матері, а другою – наявність двох дітей віком до 15 років (це правило поширюється на батьків в силу статті 1861 Кодексу законів про працю);
 8. Батько без матері виховує дитину-інваліда;
 9. Особа взяла дитину під опіку і має свою, хоча б одну дитину, або дитину-інваліда, або усиновила дитину.
Додаткова вiдпустка може надаватись у будь-який час протягом календарного року, незалежно вiд вiдпрацьованого часу. Одинокi матерi мають право на таку вiдпустку з 2004 року. Якщо працiвник з якихось причин не скористався своїм правом на таку вiдпустку в роцi досягнення дитиною певного вiку або за кiлька попереднiх рокiв, вiн має право використати iї, а в разi звiльнення, незалежно вiд пiдстав, йому має бути виплачена компенсацiя за всi невикористанi днi вiдпусток, як це передбачено статтєю 24 Закону України «Про вiдпустки». Чинним законодавством не передбачений термiн давностi, пiсля якого втрачається право на додаткову вiдпустку працiвникам, котрi маютъ дiтей.